Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Razem (brutto)
Kontynuuj zakupy Zobacz koszyk

Regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów kupna - sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego fluid-film.pl, prawa i obowiązki sklepu oraz klientów, jak również zasady postępowania reklamacyjnego, warunki serwisu i gwarancji dotyczące oferowanych w sklepie produktów.


1. Postanowienia ogólne.
1. Sklep internetowy „Fluid-film.pl” działający pod adresem http://www.fluid-film.pl, prowadzony jest przez firmę FLUID FILM Polska Monika Włodarz, z siedzibą w Szczecinie, ul. Osikowa 24, 71-015 Szczecin , NIP: 8521125317, REGON: 320979246 , zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej nr BOI-7330/HG/051591/11.
2. Sklep „Fluid-film.pl” prowadzi sprzedaż towarów z zakresu zabezpieczeń przeciwkorozyjnych poprzez stronę internetową o adresie http://www.fluid-film.pl oraz punkt wydań.
3. Klientem sklepu fluid-film.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Rejestracja lub złożenie przez Klienta zamówienia równoznaczne jest z akceptacją przez niego warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
5. Prezentacja produktów i ich cen w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy po uzgodnieniu wszystkich jej elementów.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, usuwania towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.


2. Produkty.
1. Wszelkie informacje dotyczące produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez ich producentów. „Fluid-film.pl” dołożył wszelkich starań, aby publikowane na stronach www.fluid-film.pl informacje były zgodne z prawdą i wolne od błędów.
2. Wszystkie towary oferowane w sklepie „Fluid-film.pl” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w opisie produktu atrybutem "Wyprzedaż", mogą być oferowane towary niepełnowartościowe.

 

3. Ceny.
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych fluid-film.pl są podawane w polskich złotych (zł). Cena każdego produktu podawana jest w postaci brutto . Ceny brutto zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki ( w tym akcyzowy ), oraz podatek VAT.
2. Ceną wiążącą dla  „Fluid-film.pl” i  Klienta jest cena, która została potwierdzona przez Klienta w momencie potwierdzenia zamówienia.
3. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy (transportu), który zależy od sposobu jej realizacji.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto oraz ewentualnych innych kosztów wynikających z realizacji złożonego i potwierdzonego przez Klienta zamówienia np.: kosztu dostawy produktu.


4. Zamówienia.
1. Zamówienie w sklepie internetowym „Fluid-film.pl” można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą strony internetowej sklepu (Koszyk – Złóż zamówienie). Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane, jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych, wymaganych danych, w tym dokładnego adresu i nr telefonu. 
b) pocztą elektroniczną na adres biuro@fluid-film.pl , takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. W zamówieniu musi być również podany wybrany przez kupującego sposób dostawy i forma płatności. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem,
c) osobiście w punkcie wydań (formularz papierowy).
2. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku, z czym preferowana droga składania zamówień to strona sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.
3. Zamówienia poprzez stronę internetową sklepu i pocztą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Natomiast osobiście zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-18:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Dodatkowo Klient może śledzić aktualny status zamówień poprzez dział „Moje zamówienia”.
5. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej listę zamówionych towarów wraz z obowiązującą ceną, wartością zamówienia, terminem realizacji i kosztem dostawy.
6. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Klient nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Klient nie może żądać, od fluid-film.pl jego realizacji.
7. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.
8. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych Klienta oraz:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie, odbiór osobisty) - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy
c) w przypadku zamówień płatnych przelewem on-line – po potwierdzeniu płatności przez firmę obsługującą płatność on-line
d) w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą - w chwili autoryzacji karty
e) w przypadku płatności kartą płatniczą on-line – w chwili otrzymania potwierdzenia płatności przez firmę obsługującą płatność kartą on-line
9. Zakupione w sklepie fluid-film.pl towary są dostarczane lub wydawane wraz z wymaganym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Ponieważ podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT, nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury.
10. Moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez „Fluid-film.pl” jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Klienta.
11. Dokładny czas realizacji zamówienia jest ustalany przez „Fluid-film.pl” w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Jest to okres w dniach roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania zamówionego przez Klienta towaru. Czas ten zależy od dostępności zamawianych towarów w magazynie „Fluid-film.pl” lub w magazynach dostawców. W przypadku zamówień składających się z więcej niż jednego towaru, czas zależy od dostępności wszystkich towarów, gdyż przesyłki są standardowo wysyłane dopiero po skompletowaniu wszystkich elementów zamówienia. Istnieje możliwość podzielenia zamówienia na partie. Klient musi jednak takie przypadki uzgodnić indywidualnie ze sprzedawcą.
12. „Fluid-film.pl” zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta.


5. Dostawa, odbiór towarów.
1. Zamówione produkty „Fluid-film.pl” dostarcza do kupującego firmą kurierską lub inną wybraną przez klienta firmą przesyłkową. Aktualne informacje na temat dostaw zostały opisane w zakładce  „Koszty dostawy” na stronie sklepu.
2. Klient może również odebrać osobiście zamówione produktów w siedzibie firmy . 
3. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy od dnia nadania paczki (maksymalnie 3 dni robocze). 

6. Płatności.
1. Płatności za towary można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia:
a) wpłata na konto – płatność z góry - przedpłata (przelew, wpłata, przekaz) bezpośrednio na konto bankowe FLUID FILM Polska
b) gotówka odbiór osobisty – płatność w formie gotówkowej dokonywana w siedzibie firmy fluid-film.pl, Szczecin ul. Osikowa 24 (korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów oprócz wartości brutto towaru)
c) płatność on-line (e-przelew, karta kredytowa)Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. 
(Uwaga! Niektóre karty płatnicze mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku, gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego),
2. W przypadku zakupów wszystkich towarów a w szczególności nietypowych, sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości, zastrzegamy sobie prawo żądania zaliczki lub zadatku w wysokości do 25% wartości zamówionego towaru.
 

 

7. Gwarancja, serwis.
1. Wszystkie fabrycznie nowe produkty dostępne w sklepie„Fluid-film.pl”  są objęte gwarancją producenta.  


8. Zwroty – odstąpienie od umowy.
1. Klient dokonujący zakupu, jako konsument (tj., jako osoba fizyczna, nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu „Fluid-film.pl”, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie , w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta ( WZÓR poniżej ).
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą,  konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań a Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) i dostarczyć do firmy FLUID FILM POLSKA na adres 71-015 Szczecin, ul. Osikowa 24.
3. Koszty przesyłki zwrotnej w przypadku zwrotu (odstąpienia od umowy ) towaru pokrywa Klient. Towary odsyłane na koszt „Fluid-film.pl” nie będą odbierane.
4. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Klienta fizycznego zwrotu towaru do „Fluid-film.pl”, na podane przez Klienta konto lub przekazem pocztowym. 
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY: (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wysłać mailem na adres: biuro@fluid-film.pl , lub dołączyć  do zwracanego towaru)

FLUID FILM POLSKA
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


9. Reklamacje.
1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę (w przypadku palet, za przesyłkę uważa się całą paletę, a nie ewentualne pojedyncze paczki na niej umieszczone). W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
2. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady fizyczne lub techniczne lub będzie niezgodny z umową, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem: biuro@fluid-film.pl lub telefonicznie. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji , pod adresem biuro@fluid-film.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji w tym określenie, jakiej formy reklamacji Klient się domaga (naprawa, wymiana towaru, odstąpienie od umowy itp.) oraz adres zwrotny i telefon Klienta. Towar, po uprzednim ustaleniu tego z przedstawicielem FLUID FILM Polska, należy odesłać na adres siedziby sklepu  „Fluid-film.pl” .

Opis procedury reklamacyjnej:
2a.    Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2b.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.
4. Reklamacje dotyczące rozbieżności ilościowych, bądź kompletności przesłanego towaru będą rozpatrywane wraz z protokołem szkody spisanym w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej, w momencie odbioru przesyłki. Skan protokołu wraz z opisem szkody należy wysłać na adres biuro@fluid-film.pl
5. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Klient, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Klient nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero, jeżeli z podanych wyżej przyczyn Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W takim wypadku Klient może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).
6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji Klienta sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Klientowi wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Klienta towaru, sposób odbioru nowego itp.). W takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
7. Klient traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru (przyjmuje się w domyślę datę dostawy towaru do Klienta lub datę odbioru osobistego) konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
8. Tryb postępowania reklamacyjnego  usługi  on-line. Wszystkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania mechanizmu sklepu internetowego „Fluid-film.pl” będą rozpatrywane niezwłocznie po zgłoszeniu takiej nieprawidłowości przez Klienta.  Zgłoszenie może nastąpić  telefonicznie, faksem lub mailem na adres  biuro@fluid-film.pl.  Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami  a błędna umowa kupna-sprzedaży anulowana.


10. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych- RODO

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient udostępnia dane osobowe w celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń z FLUID FILM POLSKA) nie będzie udostępniać danych osobowych Klienta żadnym osobom, firmom ani innym podmiotom trzecim, poza biorącymi bezpośredni udział w procesie sprzedaży i dostawy towaru.

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119 str. 1), dalej RODO.

3. Administrator Danych Osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119 str. 1), ma obowiązek poinformowania Klienta że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FLUID FILM POLSKA Monika Włodarz z siedzibą w Szczecinie , przy ulicy Osikowej 24, NIP: 8521125317, REGON: 320979246 . We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt listowny lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@fluid-film.pl

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o realizację usług i dostaw towarów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

c) Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania innym podmiotom w oparciu o umowę powierzenia. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. biuro rachunkowe, lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej), a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,

e) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

f) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,


11. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną
1.  Możliwość zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej Usługa), przy czym fluid-film.pl  jest usługodawcą a Klient jest usługobiorcą usługi. 
2 . Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego: 
  -  podłączenie do Internetu
  -  poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome  Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  - rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024x768.
  - komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.
3.  Fluid-film.pl  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu internetowego.
3.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane przez  fluid-film.pl  w celu obsługi sklepu internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów.
3.2  Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu internetowego. Klient może w każdym czasie zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
4.   Fluid-film.pl  dokłada wszelkich możliwych starań aby zabezpieczyć dane Klienta i chronić je przed dostępem osób trzecich.  Fluid-film.pl  stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń w celu ochrony danych Klienta. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klienta płatności elektronicznych, w przypadku wyboru przez Klienta takiej opcji będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Fluid-film.pl  zwraca uwagę, iż podjęte przez  fluid-film.pl  działania mogą się okazać niewystarczające jeśli sam Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Fluid-film.pl  podkreśla, że nie będzie się zwracał do Klienta z prośbą o ich podanie, za wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta przez osoby nieuprawnione Klient powinien każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego.


11. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego.
3. Sprzedawca (sklep „Fluid-film.pl” ) nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.